Plaatsingsprocedure

Ons advies aan ouders van jonge kinderen is voldoende tijd te nemen om een bewuste keuze te maken. Zo kun je je kind ook bijtijds bij ons aanmelden. Dat is nodig om zeker van een plaats te zijn.

Op dit moment zijn er geen gegarandeerde plaatsen meer beschikbaar voor kinderen die zijn geboren voor december 2019; wij werken met een reservelijst. De reservelijst bestemd voor kinderen die zijn geboren in de periode december 2017 tot en met november 2018 is al vrij lang; de kans dat er alsnog plaats ontstaat is klein.

Stap 1: Kennismaken

De eerste kennismaking met het onderwijs in Montessori Schiedam gebeurt in een informatief gesprek van een uur à vijf kwartier. In dit kennismakingsgesprek wordt van alles over de uitgangspunten en werkwijzen verteld. Ouders kunnen ook vragen stellen. Gaande het gesprek worden ouders rondgeleid om het onderwijs ‘in bedrijf’ te zien. Afhankelijk van wat zij zelf prettig vinden, kunnen ouders ervoor kiezen hun kind wel of niet mee te nemen. Het gemakkelijkst wordt een afspraak gemaakt door een mail te sturen naar de directeur van Montessori Schiedam via: directie.montessori@primoschiedam.nl. Zet in de mail in ieder geval de roepnaam, de achternaam en de geboortedatum van je kind. Vermeld in je mail ook een telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent, zodat er contact kan worden opgenomen voor het maken van een afspraak.

Ouders waarvan al een kind geplaatst is, kunnen ervoor kiezen hernieuwd kennis te maken voorafgaand aan het aanmelden van een volgend kind, maar dat is niet noodzakelijk. Het inleveren van een aanmeldformulier voor het jongere kind is dan voldoende.

Stap 2: Aanmelden

Alleen ouders die een kind hebben dat is ingeschreven bij Montessori Schiedam kunnen een (jonger) kind direct aanmelden. Alle andere ouders voeren eerst een  kennismakingsgesprek zodat zij bewust kunnen kiezen bij het aanmelden.

Voor wat betreft het moment van aanmelden voor het basisonderwijs geldt, dat wij het, in verband met onze planning, prettig vinden als ouders dit zo vroeg mogelijk doen. Doorgaans melden ouders hun kind ruim voor de 2de verjaardag bij ons aan. Houd er rekening mee dat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is en dat het plaatsen van kinderen gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wil je weten of er nog plaatsingsmogelijkheden zijn of is jouw kind al tweeënhalf jaar of ouder , dan kun je voorafgaand aan het kennismakingsgesprek worden geïnformeerd over de actuele plaatsingsmogelijkheden door een mail te sturen naar info.montessori@primoschiedam.nl

Aanmelden kleuters

Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun 5de jaar. Dit is beslist te laat om een goede ontwikkeling te kunnen doormaken. In principe zijn kinderen vanaf hun 4de jaar bij ons in een onderbouwgroep geplaatst.

Jongere kinderen kunnen bij Casa dei Bambini worden aangemeld. Wanneer je gebruik wilt maken van de buitenschoolse, tussenschoolse en/of vakantieopvang, dan kun je hiervoor contact opnemen met KomKids.

Nadat het ingevulde aanmeldformulier door ons is ontvangen, krijg je  een bevestiging via de reguliere post.

Bij het aanmelden heb je een geldig legitimatiebewijs (géén zorgpas) van je kind nodig.

Aanmelden kleuters met specifieke ondersteuningsbehoeften

Kleuters die specifieke ondersteuning nodig hebben, kunnen soms wel en soms niet bij ons worden geplaatst. Dit is afhankelijk van de onderwijsbehoeften die het kind heeft. Het is belangrijk dat ouders hierover spreken in het kennismakingsgesprek. Zij worden dan geïnformeerd over de mogelijkheden die wij hebben om het kind te begeleiden.

Wanneer dit niet mogelijk lijkt te zijn, dan helpen wij deze ouders bij het vinden van een passende onderwijsvoorziening voor hun kind. Hiervoor wordt samengewerkt met andere scholen in de regio Schiedam-Vlaardingen-Maassluis in het samenwerkingsverband Onderwijs dat past. Medewerkers van dit samenwerkingsverband hebben een ondersteunende rol hierbij, of nemen deze taak van ons over.​

Aanmelden kinderen die elders in een basisschool zijn geplaatst

Vanwege de beschikbare capaciteit in het gebouw van  Montessori Schiedam is het op dit moment vrijwel nooit mogelijk kinderen te plaatsen die al 4 jaar of ouder zijn, maar voel je welkom te informeren naar de actuele situatie.

Kinderen die al een andere basisschool bezoeken kunnen de overstap naar ons onderwijs niet altijd zomaar maken. Hieronder worden de (on)mogelijkheden genoemd:

  • Kinderen die zijn geplaatst in een andere montessorischool kunnen in beginsel worden aangemeld en in Montessori Schiedam worden geplaatst als de groepsgrootte dit mogelijk maakt.
  • Kinderen die op een niet- montessorischool zitten of na een zomervakantie worden geplaatst in leerjaar 1 of 2 kunnen in beginsel worden aangemeld en in Montessori Schiedam worden geplaatst als de groepsgrootte dit mogelijk maakt;
  • Kinderen die op een niet- montessorischool zitten in leerjaar 3, 4 of 5 of die na een zomervakantie moeten worden geplaatst in leerjaar 3, 4 of 5 kunnen worden aangemeld, maar pas nadat het kind in onze praktijk is geobserveerd en er op basis daarvan advies is uitgebracht aan de ouder(s) in Montessori Schiedam worden geplaatst als de groepsgrootte dit mogelijk maakt;
  • Kinderen die op een niet-montessorischool zitten in leerjaar 6, 7 of 8 of die na een zomervakantie moeten worden geplaatst in leerjaar 6, 7 of 8 kunnen in beginsel niet worden geplaatst.

Aanmelden kinderen die elders in een basisschool zijn geplaatst en die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben

Vanwege de beschikbare capaciteit in het gebouw van  Montessori Schiedam is het op dit moment vrijwel nooit mogelijk kinderen te plaatsen die al 4 jaar of ouder zijn, maar voel je welkom te infromeren naar de actuele situatie en de mogelijkheden.

Kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben, kunnen enkel samen met een advies vanuit een samenwerkingsverband passend onderwijs worden aangemeld. Plaatsing (of terugplaatsing vanuit het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) is pas mogelijk nadat uitvoerig is gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van het kind in relatie tot de ondersteuningsmogelijkheden in Montessori Schiedam.

Een aanmelding annuleren

Soms melden ouders – om uiteenlopende redenen – hun kind bij verschillende scholen tegelijk aan.

Dit komt aan het licht, nadat de verplichte uitwisseling van leerlinggegevens met de Rijksoverheid heeft plaatsgevonden. Er ontstaat dan een “dubbele inschrijving” die niet is toegestaan en bovendien administratief lastig ongedaan is te maken.

Vandaar dat wij ouders nadrukkelijk vragen om, als zij uiteindelijk (moeten) besluiten dat hun kind niet naar Montessori Schiedam toe komt, de aanmelding te annuleren via mail: directie.montessori@primoschiedam.nl

Stap 3: Wennen

Om bijna vierjarige kinderen te laten wennen aan de onderbouwgroep komen zij 5 ochtenden wennen. Dat mag wettelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Met ouders van kinderen die kort voor of in de zomervakantie jarig zijn worden alternatieve afspraken gemaakt over het wennen.

In deze periode worden ouders ook uitgenodigd voor een intakegesprek. Met de groepsleiding bespreken ouders de ontwikkeling van het kind in de achterliggende jaren.

Ook met ouders van kinderen die ouder zijn en die bij ons worden geplaatst, worden afspraken gemaakt over de voorbereiding van het kind op de plaatsing in Montessori Schiedam en over het moment waarop het intakegesprek plaatsvindt.

Stap 4: Plaatsen

Tegen de tijd dat een kind vier jaar is, wordt het kind administratief in een groep geplaatst.

De gegevens die in onze leerlingenadministratie zijn opgenomen worden ter controle en ondertekening aan ouders voorgelegd.  Met het ondertekenen van het document is het kind formeel ingeschreven vanaf de plaatsings- c.q. verjaardagsdatum.

Voor 4-jarigen geldt, dat de dag waarop zij in onze onderbouwgroep starten in beginsel niet de dag van hun 4de verjaardag zelf is, maar een (school)dag later.