Klachtenregeling

Stel je vraag nog voordat het een klacht wordt ….

Mensen doen liever iets goed dan iets fout, dat geldt ook voor onze professionals en vrijwilligers die in Montessori Schiedam aan het werk zijn. De kwaliteit van onderwijs en opvang staat bij ons voorop. Veiligheid, openheid en een duidelijke structuur zorgen voor een prettig leef-, leer- en werkklimaat.

Desondanks kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent met de gang van zaken. Wanneer je een vraag hebt over een bepaalde gang van zaken of een beslissing en wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop er met vragen of opmerkingen is omgegaan, dan vinden wij het niet alleen prettig, maar is het ook nodig met elkaar in gesprek te gaan.

In eerste instantie kun je daarvoor terecht bij de groepsleiding van je kind, de pedagogisch medewerker van de kinderopvang of bij degene door wie je je onjuist behandeld voelt, of degene die een in jouw ogen onjuist besluit heeft genomen. Kom je er met hem of haar niet uit, dan kun je daarover praten met de directeur, c.q. met een leidinggevende van de kinderopvangorganisatie.

Ook kun je zelf of kan je kind een afspraak maken voor een gesprek met de schoolcontactpersoon.
De schoolcontactpersoon is onze intern begeleider Tinie van Alphen. Tinie is bereikbaar via het telefoonnummer van Montessori Schiedam (0102730020) en via mail: t.vanalphen@primoschiedam.nl .
Zij is geschoold in het omgaan met klachten. Tinie adviseert wat je het beste kunt doen.
De schoolcontactpersoon kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon.
De directeur kan in principe hetzelfde doen; hij kan ouders adviseren hoe het beste gehandeld kan worden en je eventueel doorverwijzen naar de schoolcontactpersoon of de vertrouwenspersoon.

Wanneer de aard van de klacht dusdanig ernstig is, kunnen ouders worden geadviseerd en bijgestaan door de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon opereert onafhankelijk van de school of het bestuur. Zij kan ouders begeleiden met het op schrift stellen van de klacht. Wanneer justitieel ingrijpen noodzakelijk is (b.v. in geval van mishandeling of seksuele intimidatie) zal zij dit aan je adviseren en je daarbij begeleiden. Indien wenselijk kan zij met de ouders en de school een bemiddelaar zoeken. Angela Groen-Vendrig is de vertrouwenspersoon. Zij is werkzaam bij CED Groep. Postadres: Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. Telefoonnummer: 010 – 4071 599.   E-mail: a.groen@cedgroep.nl

De scholen van de stichting Primo Schiedam zijn aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie (LKC). Klachten waar ouders en school niet samen uit komen, kunnen aan hen worden voorgelegd. In het sporadisch voorkomende geval gebeurt dit op advies of door bemiddeling van de schoolcontactpersoon of de vertrouwenspersoon.

Landelijke Klachten Commissie:
Postbus 185
3440 AD Woerden

Binnen de Inspectie van het Onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik of seksuele intimidatie. De Inspectie van het Onderwijs is telefonisch bereikbaar via  0900 – 1113111

De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht. Hij of zij zal in alle gevallen in nauw overleg met de klager afspraken maken over de afhandeling van de klacht en de te nemen stappen.

Onze professionals zijn verplicht vermoeden van strafbare feiten, waaronder het vermoeden van seksueel misbruik, ernstige mishandeling of seksuele intimidatie, te melden aan het bestuur van onze stichting. Het stichtingsbestuur is wettelijk verplicht om bij het vermoeden van strafbare feiten in de schoolsituatie een melding te doen bij de vertrouwensinspecteur.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws