Ziekte, verlof, vrijstelling

Ziekte

Wanneer je kind ziek is en daarom niet naar school kan gaan, bel je voor schooltijd 010 273 00 20. Meld je kind niet ziek via e-mail, e-mailberichten worden vaak pas later op de dag geopend. Is bellen lastig? Gebruik dan de schoolapp Parro.

Wij vragen afspraken die niet-dringend zijn met huisarts, tandarts, fysiotherapeut, orthodontist, logopedist, en dergelijke zoveel mogelijk buiten de schooltijden te laten plaatsvinden, maar wij weten ook dat dat lastig kan zijn. Geef tijdig bij de groepleiding aan op welk moment je kind er niet is.

Verlof

Leerplichtige kinderen kunnen buiten de schoolvakanties (bijna) nooit extra vakantieverlof krijgen.

Verlof in de eerste twee schoolweken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan.

Wanneer verlof wordt aangevraagd om gezondheidsredenen, dan is een medische verklaring nodig. Wanneer verlof wordt aangevraagd vanwege vieringen al dan niet met een religieus karakter, dan worden deze gehonoreerd voor de omvang van 1 dag en enkel op de datum waarop de viering daadwerkelijk is. In verband met bijzondere gebeurtenissen, omstandigheden of calamiteiten kan verlof worden aangevraagd vanwege ‘gewichtige redenen’.

Als regel geldt, dat een gezin tenminste eenmaal per jaar gedurende twee weken met vakantie moet kunnen gaan. Aangezien in een jaar de zomervakantie, de kerstvakantie en meestal ook de mei- vakantie hiervoor kunnen worden gebruikt, wordt extra vakantieverlof in de regel nooit toegestaan. Verlofaanvragen die het karakter hebben van extra vakantieverlof worden altijd beoordeeld door de leerplichtambtenaar. Het advies is bindend. Een familiebezoek, verwachte verkeersdrukte, het niet kunnen boeken van een vliegticket in een bepaalde week of een speciale vakantieaanbieding (ook niet als oma en opa de reis aanbieden) zijn géén geldige redenen.

Ook een werkgeversverklaring of een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel vormen  geen reden om automatisch extra vakantieverlof te krijgen. Bijna altijd liggen hieraan economische of organisatorische redenen ten grondslag en dit is volgens de leerplichtwet geen reden om extra vakantieverlof te mogen verlenen.

Als kinderen nog geen vijf jaar zijn, kan er bij extra vakantieverlof of vaak (ziek) afgemeld worden ook een probleem ontstaan. Ook jonge kinderen missen veel onderwijstijd als zij niet op school zijn. Is je kind er vanwege vakantie een extra periode niet, of is je kind er regelmatig vanwege ziekte niet, dan kan het doorstromen naar hogere leerjaren worden vertraagd. Neem een vierjarige daarom ook liever niet mee op vakantie buiten schoolvakanties! Dat voorkomt teleurstellingen later.

Verlof moet ruim op tijd schriftelijk door het invullen van een verlofformulier bij de directeur van Montessori Schiedam aangevraagd worden. Het aanvraagformulier kan niet online worden ingevuld , omdat het persoonlijk moet worden ondertekend.

De directeur beoordeelt de geldigheid van kort verlof zelf en geeft op basis van de wet- en regelgeving wel of geen toestemming.

Gaat het om een aanvraag voor de omvang van meer dan 10 schooldagen, dan stuurt de directeur de aanvraag altijd ter beoordeling door naar de leerplichtambtenaar.

Ga als volgt te werk:

  1. Print het lege verlofformulier.
  2. Vul het formulier handmatig in.
  3. Geef het formulier op school af​

Geen vrijstelling aankomend toptalent

Kinderen die zich als (cultureel of sportief) toptalent aan het ontwikkelen zijn, kunnen in het basisonderwijs (conform de regelgeving van de Inspectie van het Onderwijs) geen vrijstelling van onderwijsactiviteiten te krijgen wanneer zij in organisatieverband worden uitgenodigd deel te nemen aan wedstrijden, optredens, repetities, trainingen en dergelijke. Hiervoor – en ook voor modellenwerk – mag in het kader van de Leerplichtwet ook geen verlof worden verleend.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws