Plaatsingsprocedure

Vooraf: duidelijkheid over vooraanmelden, aanmelden en inschrijven

In Nederland zijn er verschillen tussen scholen als het erom gaat hoe het plaatsingsproces (vanaf het moment waarop een ouder zich orienteert tot aan het moment waarop een kind als vierjarige op school zit) verloopt. In sommige gemeenten hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over de verdeling van kinderen over de scholen in de stad. Soms moet een kind dan in de eigen wijk naar school. In Schiedam zijn dit soort afspraken er niet. Als openbare montessorischool zijn wij daar blij mee, omdat ouders die zich kunnen vinden in onze opvoedstijl in de gelegenheid zijn hun kind bij ons naar school te laten gaan, ook als zij niet in de buurt van onze school wonen.

De aanmelding van kinderen voor toelating kan volgens de wet- en regelgeving worden gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van drie jaar bereikt. Wij werken met een vooraanmelding. Montessori Schiedam is een openbare basisschool wat betekent dat in beginsel alle kinderen van ouders – ongeacht hun culturele achtergrond, geloofsovertuiging of sociaal-economische situatie bij ons welkom zijn. Tegelijkertijd kent Montessori Schiedam een grote belangstelling. Het hanteren van de leeftijd waarop een kind mag worden aangemeld zou in de praktijk betekenen dat enkel kinderen die in de eerste helft van een schooljaar jarig zijn een plaats kunnen krijgen. Om deze reden stellen wij ouders van kinderen die jonger dan drie jaar oud zijn in de gelegenheid een vooraanmelding te doen. Wij beschouwen het eerste moment waarop een ouder via e-mail kenbaar maakt zich op onze school te willen orienteren in het schoolkeuzeproces als het moment waarop de vooraanmelding wordt gedaan en vergeven beschikbare plaatsen op volgorde van vooraanmelding. Zo weten ouders snel of er voor hun kind wel of geen gegarandeerde plaats beschikbaar is.

De belangstelling voor Montessori Schiedam is erg groot: er zijn helaas enkel nog gegarandeerde plaatsen beschikbaar voor kinderen die worden geboren na november 2022

Wij werken met een reservelijst (als je meer hierover wilt weten lees je verder) 

Vooraanmelden kinderen onder 4 jaar en kennismaken

Ouders waarvan al een kind geplaatst of (voor)aangemeld is, kunnen ervoor kiezen hernieuwd kennis te maken voorafgaand aan het aanmelden van een volgend kind, maar dat is niet noodzakelijk. Het inleveren van een aanmeldformulier voor het jongere kind is dan voldoende.

Alle andere ouders die zich op Montessori Schiedam willen orienteren, geven dit aan door een een mail te sturen naar de directeur van Montessori Schiedam via: directie.montessori@primoschiedam.nl. Zet in de mail in ieder geval de roepnaam, de achternaam en de geboortedatum van je kind. Vermeld in je mail ook een telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent. Met het mailtje is het kind (verder vrijlijvend)  vooraangemeld.

Wanneer er een gegarandeerde plaats beschikbaar is wordt er contact opgenomen voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit is een informatief gesprek van een uur à vijf kwartier waarin van alles over onze uitgangspunten en werkwijzen wordt verteld. Ouders kunnen daarin natuurlijk ook vragen stellen. Gaande het gesprek worden ouders rondgeleid om het onderwijs ‘in bedrijf’ te zien. Afhankelijk van wat zij zelf prettig vinden, kunnen ouders ervoor kiezen hun kind wel of niet mee te nemen.

Wanneer er geen gegarandeerde plaats beschikbaar is, dan wordt er geen kennismakingsgesprek ingepland. Kinderen die nog geen drie jaar en zes maanden oud zijn en waarvoor geen gegarandeerde plaats beschikbaar is, kunnen een plaats krijgen op de reservelijst waar vanaf kinderen soms toch nog geplaatst kunnen worden als aangemelde kinderen (van ongeveer dezelfde leeftijd) niet naar ons toe komen als gevolg van verhuizing of om een andere reden. Wanneer het kind dan zover op de reservelijst is gestegen dat er uitzicht op een plaats ontstaat, wordt alsnog contact opgenomen voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Een plaats op de reservelijst vervalt ongeveer drie maanden voordat het kind vier jaar wordt, omdat het dan gaat starten in een andere basisschool. 

Aanmelden, inschrijven en plaatsen

Het aanmelden vanaf het moment waarop het kind drie jaar oud is en het inschrijven van het kind op zijn of haar vierde verjaardag zijn administratieve handelingen die volgen op de vooraanmelding. In het kennismakingsgesprek word je daarover geinformeerd. De gegevens die bij de inschrijving in onze leerlingenadministratie zijn opgenomen worden ter controle en ondertekening aan ouders voorgelegd.  Met het ondertekenen van het document is het kind formeel ingeschreven vanaf de plaatsings- c.q. verjaardagsdatum.

Plaatsen van kleuters

Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde jaar. Dit is beslist te laat om een goede ontwikkeling te kunnen doormaken. In principe zijn kinderen vanaf hun vierde jaar bij ons in een onderbouwgroep geplaatst, mits zij voldoende zindelijk zijn. Voor vierjarigen geldt, dat de dag waarop zij in een van onze onderbouwgroepen starten in beginsel niet de dag van hun vierde verjaardag zelf is, maar een (school)dag later.

N.B.: Jongere kinderen kunnen voor hele dagopvang bij Casa dei Bambini terecht. Wanneer je vanaf het moment dat jouw kind bij ons naar school toe gaat gebruik wilt maken van de buitenschoolse, tussenschoolse en/of vakantieopvang, dan kun je hiervoor contact opnemen met KomKids.

Plaatsen van kleuters met specifieke ondersteuningsbehoeften

Kleuters die specifieke ondersteuning nodig hebben, kunnen soms wel en soms niet bij ons worden geplaatst. Dit is afhankelijk van de onderwijsbehoeften die het kind heeft. Het is belangrijk dat ouders hierover spreken in het kennismakingsgesprek. Zij worden dan geïnformeerd over de mogelijkheden die wij hebben om het kind te begeleiden.

Wanneer dit niet mogelijk lijkt te zijn, dan helpen wij deze ouders bij het vinden van een passende onderwijsvoorziening voor hun kind. Hiervoor wordt samengewerkt met andere scholen in de regio Schiedam-Vlaardingen-Maassluis in het samenwerkingsverband Onderwijs dat past. Medewerkers van dit samenwerkingsverband hebben een ondersteunende rol hierbij, of nemen deze taak van ons over.​

Aanmelden en plaatsen van kinderen die elders in een basisschool zijn geplaatst

Vanwege de beschikbare capaciteit is het vrijwel nooit mogelijk kinderen te plaatsen die al vier jaar of ouder zijn, maar voel je welkom te informeren naar de actuele situatie.

Kinderen die al een andere basisschool bezoeken, kunnen de overstap naar ons onderwijs niet altijd zomaar maken. In de overstap- procedure wordt contact opgenomen met de school waar het kind op dat moment is geplaatst. Hieronder worden de (on)mogelijkheden genoemd:

  • Kinderen die zijn geplaatst in een andere montessorischool kunnen in beginsel worden aangemeld en in Montessori Schiedam worden geplaatst als de groepsgrootte dit mogelijk maakt.
  • Kinderen die op een niet- montessorischool zitten of na een zomervakantie worden geplaatst in leerjaar 1 of 2 kunnen in beginsel worden aangemeld en in Montessori Schiedam worden geplaatst als de groepsgrootte dit mogelijk maakt;
  • Kinderen die op een niet- montessorischool zitten in leerjaar 3, 4 of 5 of die na een zomervakantie moeten worden geplaatst in leerjaar 3, 4 of 5 kunnen worden aangemeld, maar pas nadat het kind in onze praktijk is geobserveerd en er op basis daarvan advies is uitgebracht aan de ouder(s) in Montessori Schiedam worden geplaatst als de groepsgrootte dit mogelijk maakt;
  • Kinderen die op een niet-montessorischool zitten in leerjaar 6, 7 of 8 of die na een zomervakantie moeten worden geplaatst in leerjaar 6, 7 of 8 kunnen doorgaans niet worden geplaatst; soms kan maatwerk worden geboden.

Aanmelden kinderen die elders in een basisschool zijn geplaatst en die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben

Vanwege de beschikbare capaciteit is het vrijwel nooit mogelijk kinderen te plaatsen die al vier jaar of ouder zijn, maar voel je welkom te informeren naar de actuele situatie en naar onze ondersteuningsmogelijkheden.

Kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben, kunnen enkel samen met een advies vanuit een samenwerkingsverband passend onderwijs worden aangemeld. Plaatsing (of terugplaatsing vanuit het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) is pas mogelijk nadat uitvoerig is gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van het kind in relatie tot de ondersteuningsmogelijkheden in Montessori Schiedam.

Wennen

Om bijna vierjarige kinderen te laten wennen aan de onderbouwgroep komen zij vijf dagdelen wennen. Dat mag wettelijk vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden. Met ouders van kinderen die kort voor of in de zomervakantie jarig zijn worden alternatieve afspraken gemaakt over het wennen. Vuistregel is dat kinderen die in juni jarig zijn niet voor de zomer komen wennen. Kinderen die in de zomervakantie jarig zijn komen nooit voor de zomer wennen.

In deze periode worden ouders ook uitgenodigd voor een intakegesprek. Met de groepsleiding bespreken ouders de ontwikkeling van het kind in de achterliggende jaren.

Ook met ouders van kinderen die ouder zijn en die bij ons worden geplaatst, worden afspraken gemaakt over de voorbereiding van het kind op de plaatsing in Montessori Schiedam en over het moment waarop het intakegesprek plaatsvindt.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws