Plaatsingsprocedure

De belangstelling voor Montessori Schiedam is erg groot: er zijn helaas enkel nog plaatsen beschikbaar voor kinderen die zijn of worden geboren na november 2022.

Wij werken voor kinderen die zijn geboren voor 1 december 2022 en die nog geen 3 jaar en 6 maanden oud zijn met een reservelijst. Als je meer hierover wilt weten, dan kun je een mailtje sturen naar info.montessori@primoschiedam. Vermeld in je bericht de voor- en achternaam van jouw kind, de geboortedatum en liefst ook een telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent.  

Hoe het aanmelden van kinderen die zijn of worden geboren na 30 november 2022 of die ouder zijn dan 3 jaar en 6 maanden in zijn werk gaat lees je hieronder.

Toelating

Montessori Schiedam maakt deel uit van de Stichting Primo Schiedam waar alle openbare basisscholen in de stad verenigd zijn. De openbare grondslag maakt, dat in beginsel kinderen van alle ouders – ongeacht hun culturele achtergrond, geloofsovertuiging, sociaal-economische situatie of gezinssamenstelling – bij ons welkom zijn.

In Nederland zijn er verschillen tussen scholen als het erom gaat hoe het toelaten van kinderen verloopt. In sommige gemeenten hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over de verdeling van kinderen over de scholen in de stad. Soms moet een kind dan in de eigen wijk naar school. In Schiedam zijn dit soort afspraken er niet. Als montessorischool zijn wij daar blij mee, omdat ouders die zich kunnen vinden in onze opvoedstijl in de gelegenheid zijn hun kind bij ons naar school te laten gaan, ook als zij niet in de buurt van onze school wonen.

Voordat een kind bij ons kan worden aangemeld, wordt aan ouders in een kennismakingsgesprek uitgelegd op welke manier wij invulling geven aan het montessoriaanse gedachtengoed, zodat ouders weten wat zij mogen verwachten (en wat niet). Kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben, kunnen soms wel en soms niet bij ons worden geplaatst. Dit is afhankelijk van de onderwijsbehoeften die het kind heeft. Het is belangrijk dat ouders hierover spreken in het kennismakingsgesprek. Zij worden dan geïnformeerd over de mogelijkheden die wij hebben om het kind te begeleiden. Wanneer dit niet mogelijk lijkt te zijn, dan helpen wij deze ouders bij het vinden van een passende voorziening voor hun kind. Hiervoor wordt samengewerkt met andere scholen in de regio Schiedam-Vlaardingen-Maassluis in het samenwerkingsverband Onderwijs dat past. Medewerkers van dit samenwerkingsverband hebben een ondersteunende rol hierbij, of nemen deze taak van ons over.​

Montessori Schiedam werkt niet met taalprogramma’s waarmee kinderen het Nederlands als nieuwe taal leren – van kinderen verwachten wij dat zij (ook) Nederlands verstaan en spreken.

Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde jaar. In principe gaan kinderen vanaf hun vierde jaar naar school, mits zij voldoende zindelijk zijn.

N.B.: Jongere kinderen kunnen voor hele dagopvang bij Casa dei Bambini terecht. Wanneer je vanaf het moment dat jouw kind bij ons naar school toe gaat gebruik wilt maken van de buitenschoolse, tussenschoolse en/of vakantieopvang in ZiezoKids, dan kun je hiervoor contact opnemen met KomKids.

Toewijzen van plaatsen

Montessori Schiedam plaatst tot veertig vierjarigen per jaar en kent een grote belangstelling. Om kinderen uit een gezin waaruit al een kind bij ons is aangemeld of al bij ons naar school toegaat een plaats te kunnen bieden, krijgen zij voorrang. Ouders van die kinderen kunnen ervoor kiezen hernieuwd kennis te maken voorafgaand aan het aanmelden van een volgend kind, maar dat is niet noodzakelijk. Het voor de tweede verjaardag inleveren van een aanmeldformulier voor het jongere kind is dan voldoende.

De resterende plaatsen worden elk halfjaar op 1 april en 1 november (rond de derde verjaardag) als eerste toegewezen aan kinderen van ouders die al gekozen hebben voor de  montessori-opvoedstijl door het afnemen van hele-dag-opvang bij montessori-kinderopvang Casa dei Bambini in Schiedam – mits zij zijn aangemeld voordat zij 2 jaar en 9 maanden oud zijn.

De overgebleven plaatsen worden elk halfjaar op 1 april en 1 november (rond de derde verjaardag) toegewezen aan andere kinderen die  zijn aangemeld voordat zij 2 jaar en 9 maanden oud zijn.

Voor kinderen die op latere leeftijd worden aangemeld geldt, dat zij direct na aanmelding een plaats krijgen toegewezen als deze nog beschikbaar is.

Kennismaken en aanmelden

Kinderen die jonger dan 2 jaar en 9 maanden oud zijn

Voorafgaand aan het aanmelden wordt eerst een kennismakingsgesprek met ouders gevoerd .in de periode waarin het kind tussen 2 jaar en 2 jaar en 8 maanden oud is. Het inplannen van een kennismakingsgesprek kan vanaf het moment waarop de tweede verjaardag van het kind in zicht raakt. Ouders maken hun belangstelling voor Montessori Schiedam kenbaar door een mailtje te sturen naar info.montessori@primoschiedam.nl. Vermeld in het bericht de voor- en achternaam van het kind, de geboortedatum, het gender en liefst ook een telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent. Als jouw kind gebruik maakt van opvang in montessorikinderdagverblijf Casa dei Bambini, dan is het handig als je dat meteen laat weten.

Kinderen die ouder dan 2 jaar en 9 maanden, maar nog geen 4 jaar oud zijn

Ouders kunnen hun belangstelling voor Montessori Schiedam kenbaar maken door een mailtje te sturen naar info.montessori@primoschiedam.nl. Vermeld in het bericht de voor- en achternaam van het kind, de geboortedatum, het gender en liefst ook een telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent. Als er nog een plaats beschikbaar is, dan wordt voorafgaand aan het aanmelden een kennismakingsgesprek met ouders gevoerd. Is er geen plaats beschikbaar, dan wordt er geen kennismakingsgesprek ingepland.

Kinderen die 4 jaar en ouder zijn

Vanwege de beschikbare capaciteit is het vrijwel nooit mogelijk kinderen te plaatsen die al vier jaar of ouder zijn, maar voel je welkom te informeren naar de actuele situatie.

Kinderen die al een andere basisschool bezoeken, kunnen de overstap naar ons onderwijs niet altijd zomaar maken.

In de overstap-procedure wordt contact opgenomen met de school waar het kind op dat moment is geplaatst. Hieronder worden de (on)mogelijkheden genoemd:

  • Kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben, kunnen enkel samen met een advies vanuit een samenwerkingsverband passend onderwijs worden aangemeld. Plaatsing (of terugplaatsing vanuit het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) is pas mogelijk nadat uitvoerig is gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van het kind in relatie tot de ondersteuningsmogelijkheden in Montessori Schiedam;
  • Kinderen die zijn geplaatst in een andere montessorischool kunnen in beginsel worden aangemeld en in Montessori Schiedam worden geplaatst als de groepsgrootte dit mogelijk maakt;
  • Kinderen die op een niet-montessorischool zitten of na een zomervakantie worden geplaatst in leerjaar 1 of 2 kunnen in beginsel worden aangemeld en in Montessori Schiedam worden geplaatst als de groepsgrootte dit mogelijk maakt;
  • Kinderen die op een niet-montessorischool zitten in leerjaar 3, 4 of 5 of die na een zomervakantie moeten worden geplaatst in leerjaar 3, 4 of 5 kunnen worden aangemeld, maar pas nadat het kind in onze praktijk is geobserveerd en er op basis daarvan advies is uitgebracht aan de ouder(s) in Montessori Schiedam worden geplaatst als de groepsgrootte dit mogelijk maakt;
  • Kinderen die op een niet-montessorischool zitten in leerjaar 6, 7 of 8 of die na een zomervakantie moeten worden geplaatst in leerjaar 6, 7 of 8 kunnen doorgaans niet worden geplaatst – soms kan maatwerk worden geboden.

Ouders kunnen hun belangstelling voor Montessori Schiedam kenbaar maken door een mailtje te sturen naar info.montessori@primoschiedam.nl. Vermeld in het bericht de voor- en achternaam van het kind, de huidige school en het leerjaar, de geboortedatum, het gender en liefst ook een telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent. Als er nog een plaats beschikbaar is, dan wordt voorafgaand aan het aanmelden een kennismakingsgesprek met ouders gevoerd. Is er geen plaats beschikbaar, dan wordt er geen kennismakingsgesprek ingepland.

Wennen en intakegesprek

Om bijna vierjarige kinderen te laten wennen aan het naar school gaan, komen zij vijf dagdelen wennen. Dat mag wettelijk vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden. Met ouders van een kind dat in juni, juli of augustus jarig is worden alternatieve afspraken gemaakt over het wennen. Kinderen die in juni en juli jarig zijn, komen niet voor de zomervakantie wennen en gaan pas na de zomervakantie naar school. Kinderen die in augustus en september jarig zijn, komen ook niet voor de zomervakantie wennen.

Tijdens de wenperiode (of voorafgaand aan het naar school gaan) wordt met ouders een intakegesprek gevoerd. Met de groepsleiding bespreken ouders de ontwikkeling van het kind in de achterliggende jaren.

Ook met ouders van kinderen die ouder zijn en die bij ons worden geplaatst, worden afspraken gemaakt over de voorbereiding van het kind op de plaatsing in Montessori Schiedam en over het moment waarop het intakegesprek plaatsvindt.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws