Karakteristieken

Kenmerkend voor onze benadering van opvoeding en onderwijs is:

De leeromgeving nodigt uit tot leren en maakt leren mogelijk

Een kind heeft behoefte aan veiligheid en liefde, maar ook aan interessante bezigheden waarmee het de wereld kan ontdekken. Daarom is het volgens de uitgangspunten van Maria Montessori belangrijk een omgeving te bieden waarin een kind zich kan en mag ontwikkelen naar eigen mogelijkheden; een omgeving die een kind prikkelt tot ontdekken. Wij noemen dat ‘de voorbereide omgeving’.

Het is de taak van onze leraren – wij noemen hen groepsleiders – deze omgeving te creëren door te observeren en hulp te bieden waar dat nodig is en door de omgeving zo in te richten, dat het kind gebruik kan maken van de uitdagingen die daarin zijn. Montessori-materialen helpen het kind op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Het kan met deze materialen, na een korte instructie, zelf langere tijd geconcentreerd en aandachtig aan de slag. De materialen zien er aantrekkelijk uit, sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van het kind en stimuleren het kind zich te focussen op dat wat het aan het leren is.

Er is vrijheid van werkkeuze

Alle kinderen doorlopen dezelfde ontwikkelingsfasen maar verschillen van elkaar. Ieder kind wordt daarom individueel benaderd. Kinderen maken hun eigen, individuele, werkkeuzen, mits deze keuzen erop gericht zijn zichzelf verder te ontwikkelen. In een montessori-groep zijn kinderen daardoor op hetzelfde moment met verschillende leeractiviteiten bezig. De groepsleiding heeft de belangrijke taak elk kind te observeren om zo de vorderingen te volgen en om het aanbod van materialen daarop aan te passen. Groepsleiders zijn en worden speciaal geschoold, zodat de kinderen bij het verlaten van de basisschool ook het niveau bereikt hebben dat past bij hun mogelijkheden.

Montessori Schiedam is een leefgemeenschap van kinderen, professionals en ouders

Samenleven met anderen heeft ook zijn beperkingen en vraagt om ‘vrijheid in gebondenheid’. In het samenwerken is het belangrijk gelijkwaardigheid en wederzijds respect na te streven: tussen kinderen onderling, tussen kinderen en volwassenen en tussen volwassenen onderling. In Montessori Schiedam zijn in één lokaal kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar geplaatst. Zo zijn er in het onderwijs onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen (zie ook groepen).  Oudere kinderen leren zo op een natuurlijke manier de jongere kinderen te helpen. Jongere kinderen leren assertief te zijn en om hulp te vragen. Ook nemen jongere kinderen als vanzelfsprekend het voorbeeldgedrag en de heersende afspraken en regels in de groep van de oudere kinderen over.​ Dit alles bij elkaar maakt, dat het sociale klimaat als bijzonder prettig wordt ervaren.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws