Onderwijs dat past

Montessori Schiedam geeft invulling aan de wetgeving met betrekking tot Passend Onderwijs. Niet zozeer omdat dit bij wet verplicht is, maar vooral omdat wij vinden dat kinderen er recht op hebben dat hen passend onderwijs wordt aangeboden.

Basisondersteuning

Kinderen hebben vaak voldoende aan ons onderwijsaanbod en stromen na ongeveer 8 schooljaren uit naar een bij hun mogelijkheden passende vorm van (regulier) voortgezet onderwijs. Sommige kinderen hebben echter specifieke onderwijsbehoeften en/of hebben specifieke ondersteuning nodig. Hierin wordt binnen de groepen met het inzetten van de pedagogische en montessoriaans- didactische vaardigheden van groepsleidsters voorzien.

Extern deskundigen

Wanneer ouders op eigen initiatief de hulp van een extern deskundige inroepen voor het uitvoeren van een onderzoek of het verzorgen van begeleiding, dan is het zeer gewenst dat de leid(st)er en/of de coördinator passend aanbod daarvan op de hoogte wordt gesteld; alleen zo kunnen ouders en professionals als partners in de opvoeding met elkaar blijven optrekken.

Soms geven extern deskundigen mondeling of schriftelijk handelingsadviezen aan ouders en soms via ouders ook aan leid(st)ers. Helaas is het zo, dat extern deskundigen niet altijd goed op de hoogte zijn van onze onderwijssituatie en ligt er het gegeven dat vrijwel alle extern deskundigen op onderwijskundig gebied niet geschoold zijn om onze professionals bruikbare adviezen te geven.

Het is prettig dat ouders ons informeren over gegeven handelingsadviezen en daarover met ons in gesprek gaan. Om geen verkeerde verwachtingen te wekken, benadrukken wij dat dit niet inhoudt dat dergelijke adviezen altijd (kunnen) worden opgevolgd.

Regionaal Samenwerkingsverband

Alhoewel Montessori Schiedam een zeer laag verwijzingspercentage richting het speciaal (basis)onderwijs kent, is het niet zo dat elk kind dat wordt aangemeld met specifieke onderwijsbehoeften een plaats geboden kan (blijven) worden. Er wordt in de regio met andere scholen in een samenwerkingsverband gewerkt om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt aangeboden. Dit is het samenwerkingsverband Schiedam – Vlaardingen – Maassluis: “Onderwijs dat past”. Op de website van Onderwijs dat past vind je onder meer het Regionale Ondersteuningsplan.

Ondersteuningsprofiel

Montessori Schiedam heeft in het ondersteuningsprofiel beschreven welke mogelijkheden er zijn voor het bieden van passend onderwijs. Dit profiel is opgesteld en vastgesteld in 2014 en inmiddels werkenderwijs aangepast. Medio 2019 wordt een aangepaste versie opgesteld en vastgesteld. Die nieuwste versie is vanaf dan te vinden op deze plaats op onze website. In de tussentijd kun je het profiel 2014 opvragen door een mail te sturen naar: info.montessori@primoschiedam.nl

Coördinator passend aanbod

In onze organisatie is de ‘coördinator passend aanbod’ degene die coördinerende en faciliterende werkzaamheden uitvoert in het kader van de wet- en regelgeving Passend Onderwijs.

Ouders kunnen bij deze coördinator terecht met vragen over onze mogelijkheden voor het bieden van ondersteuning en met hun eventuele zorgen als zij het gevoel hebben dat het met hun kind minder goed gaat.

Ondersteuningsteam

Wanneer een kind meer nodig heeft dan het ‘reguliere’ aanbod, gaan onze professionals met de ouders (en het kind wanneer dat mogelijk en gewenst is) in overleg. Dit overleg is in eerste instantie met de groepsleidster of -leider van het kind en met de coördinator passend aanbod. In de meeste gevallen leidt een dergelijk overleg tot een oplossing waardoor het kind goed kan worden begeleid en ondersteund. Soms is advies van andere deskundigen nodig. Het kind kan dan besproken worden in het ondersteuningsteam.

Het ondersteuningsteam is een team dat bij elkaar komt om kinderen te bespreken wanneer onze professionals en/of ouders dreigen vast te lopen in de begeleiding van de ontwikkeling van het kind. Het ondersteuningsteam komt periodiek bijeen met als doel te kijken naar de ondersteuningsbehoefte van het kind. Die behoefte wordt vergeleken met de ondersteuningsmogelijkheden in Montessori Schiedam en de mogelijkheden om deze (soms tijdelijk) uit te breiden zodat het kind verder kan.

De samenstelling van het  ondersteuningsteam

  • de groepsleid(st)er van het betreffende kind;
  • de ouders van het kind (en soms ook het kind zelf);
  • de coördinator passend aanbod van Montessori Schiedam;
  • de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband;
  • de jeugdverpleegkundige vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin;
  • de gezinsspecialist vanuit Minters;
  • andere personen of instanties op afroep (bijvoorbeeld de experts van het sbo/so, de leerplichtambtenaar);
  • de directeur van Montessori Schiedam, als eindverantwoordelijke en gespreksleider.