Kwaliteit

Onze onderwijskwaliteitszorg

Mensen doen liever iets goed dan iets fout en dat geldt ook voor professionals. Zorgvuldigheid maakt dat fouten zoveel mogelijk worden vermeden. In essentie is kwaliteitszorg niets anders dan georganiseerde zorgvuldigheid van werken. Er worden drie sturingsmechanismen gebruikt die processen beïnvloeden: feedup, feedback en feedforeward. Meer over deze mechanismen en hun werking vindt je in ons Schoolplan

Tevredenheid

In Montessori Schiedam zien wij het welbevinden van kinderen (en hun ouders) als een belangrijke voorwaarde om te leren. Met enige regelmaat worden tevredenheidpeilingen gedaan. Resultaten van actuele tevredenheidpeilingen worden gepubliceerd op de pagina “Plannen & Verslagen“.

Monitoring

Het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs gebeurt op kindniveau door handelingsgericht te werken op montessoriaanse wijze, waarbij systematisch en doelgericht werken kinderen in staat stelt hun prestaties te maximaliseren. Hierbij voldoet Montessori Schiedam aan de kerndoelen en wordt er in het aanbod rekening gehouden met op grond van de leerlingpopulatie te bereiken eindopbrengsten voor wat betreft de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen & wiskunde, alsmede met de referentieniveaus taal en rekenen.

Tot voor kort stelden toezichthouders vooral de vraag naar de opbrengsten en de scores op de basisvaardigheden uit toetsen. Wij willen, in aanvulling daarop, naar de eigenlijke opbrengst van ons onderwijs – met het oog op “een leven lang leren” – komen tot zelfverwerkelijking en meedoen in en aan de maatschappij. Als sociaal en verantwoordelijk burger, creatief en vrijdenkend mens en juist niet alleen als consument.

Cijfermatige gegevens van scholen zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website www.scholenopdekaart.nl. De informatie die daar over ons te vinden is, geeft echter geen juist beeld. Dit komt, omdat met name de historische gegevens gebaseerd zijn op een periode waarin de (toen nog) “Montessorischool Schiedam” een administratief geheel vormde met de voormalige “Annie MG Schmidtschool”. De meer historische cijfers op “scholenopdekaart” zijn van beide scholen gecombineerd weergegeven.

Observatie- en toetsinstrumenten

Jaarlijks wordt door de coördinator passend aanbod de toets- en observatiekalender opgesteld.
Als observatie- en toetsinstrumenten worden op dit moment vooral de LOVS- toetsen van het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (CITO) gebruikt. Dit zijn gestandaardiseerde toetsen waardoor de resultaten vergeleken kunnen worden met de resultaten van andere scholen in Nederland. Zo worden niet alleen de vorderingen van de kinderen in kaart gebracht; ook kunnen wij vaststellen in welke mate ons onderwijs voldoet aan de basisdoelen en kwaliteitscriteria. De kinderen worden ook op sociaal- emotioneel gebied gevolgd. Hiervoor wordt de toepassing “ZIEN!” gebruikt.

Verantwoording

Met verslaggesprekken en verslagen worden ouders geïnformeerd over de vorderingen van hun kind en over hoe die vorderingen zich verhouden tot het streefniveau.

In leerjaar 7 worden ouders voor het eerst geïnformeerd over de te verwachten uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Het adviestraject voortgezet onderwijs is vastgelegd in een protocol dat ouders kunnen opvragen.

Toezichthouders

De Raad van Toezicht

De Stichting Primo Schiedam kent een Raad van Toezicht. De leden van deze raad worden door de gemeenteraad benoemd. De raad stelt jaarlijks onder meer de begroting en de jaarrekening vast, maar voelt zich als toezichthouder ook actief betrokken bij de kwaliteit van het onderwijs en het in stand houden van de financiële gezonde positie van de stichting.

Inspectie van het Onderwijs

Montessori Schiedam heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs.
Jaarlijks bepaalt de Inspectie van het Onderwijs op basis van onder andere aangeleverde toetsgegevens of er aanleiding is tot twijfels over de onderwijskwaliteit. In mei 2016 is Montessori Schiedam voor het laatst door de inspectie bezocht. In dit onderzoek kwam een voldoende tot goede basiskwaliteit naar voren. De rapportage vind je hier

Nederlandse Montessorivereniging (NMV)

Montessori Schiedam is een NMV-erkende montessorischool. Na de start van de Montessorischool Schiedam, in het voorjaar van 2008, is de school begin 2009 na een kort verkenningstraject als aspirant-lid toegelaten tot de Nederlandse Montessorivereniging. Het aspirant- lidmaatschap werd op 15 april 2014 omgezet in een volwaardig lidmaatschap na een bezoek van de visitatiecommissie. Het verslag van de visitatiecommissievind je hier.