Ouderraad

De ouderraad (OR) van Montessori Schiedam organiseert samen met het onderwijsteam verschillende activiteiten voor de kinderen. Daarnaast is de ouderraad er om signalen vanuit de ouders neer te leggen bij de directeur, het kernteam en de medezeggenschapsraad en om mee te denken bij vraagstukken die organisatie aangeeft of betreffen.

Eén keer per maand vergadert de ouderraad bij één van de leden thuis. Hierbij is ook een lid van het kernteam aanwezig. Er worden diverse activiteiten gepland, besproken en uitgewerkt. Dit gaat meestal in werkgroepen, met een lid van het onderwijsteam als eerste contactpersoon. Verslagen van de ouderraadsvergaderingen vind je hier

Leden van de ouderraad nemen met hulpouders ook deel aan een aantal werkgroepen waarin geen onderwijsteamleden zitten, zoals: oud papier, hoofdluiscontrole en de avondvierdaagse.

Bij de uitvoering van al deze activiteiten kunnen zij niet zonder hulp van andere ouders. Het leuke is ook, dat ouders op deze manier de organisatie ook van een andere kant zien. En heel waardevol: Kinderen zijn er trots op dat hun vader of moeder meehelpt.

De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en wordt gepubliceerd in de Jaargids. In de jaargids is ook de samenstelling van de raad weergegeven.