Ouderraad

De ouderraad (OR) van Montessori Schiedam organiseert, ondersteund door het onderwijsteam, verschillende activiteiten voor de kinderen. Daarnaast is de ouderraad er om signalen vanuit de ouders neer te leggen bij de directeur en de medezeggenschapsraad en om mee te denken bij vraagstukken die de organisatie aangeeft of betreffen.

Het dagelijks bestuur van De ouderraad vergadert periodiek. Er worden diverse activiteiten gepland, besproken en uitgewerkt. Dit gaat meestal in werkgroepen.

Bij de uitvoering van al deze activiteiten kunnen zij niet zonder hulp van andere ouders. Het leuke is ook, dat ouders op deze manier de organisatie ook van een andere kant zien. En heel waardevol: Kinderen zijn er trots op dat hun vader of moeder meehelpt.

De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. In het schooljaar 2021-2022 bedraagt de ouderbijdrage €55,- (voor kinderen die na de jaarwisseling starten is dat €35,-).

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws