Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in Montessori Schiedam. De raad is bevoegd over alle aangelegenheden die de organisatie betreffen voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan de directeur die als vertegenwoordiger namens het bevoegd gezag optreedt en in die functie ook bijeenkomsten van de raad bijwoont.

De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad liggen vast in de Wet medezeggenschap op scholen. In deze wet staat over welke aangelegenheden de ouders en over welke aangelegenheden de personeelsleden in de medezeggenschapsraad advies uitbrengen en voor welke onderwerpen de instemming van de ouders en/of van de personeelsleden in de medezeggenschapsraad nodig is.

Je vindt  HIER   het reglement van de medezeggenschapsraad met daarin de bevoegdheden.

Een medezeggenschapsraadslid is verkozen en heeft vanaf dat moment (op persoonlijke titel) zitting in de raad voor 3 jaar. Verkiezingen worden jaarlijks in april of mei gehouden, omdat er wordt gewerkt met een rooster van aftreden. Een raadslid kan zich steeds herkiesbaar stellen.

De medezeggenschapsraadsleden zijn (collectief) bereikbaar via mail: montessori_mr@primoschiedam.nl

De gesprekspunten in de raadsbijeenkomsten worden in de nieuwsbrief gepubliceerd.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws