Leergebieden & materialen

Voor Montessori Schiedam gelden de landelijk vastgestelde kerndoelen voor de volgende leer- en ontwikkelingsgebieden:

 • Nederlandse taal
 • Rekenen & wiskunde
 • Burgerschapsonderwijs
 • Oriëntatie op jezelf en op de wereld
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Bewegingsonderwijs
 • Engelse taal (wordt gegeven in bovenbouwgroepen)

Deze gebieden komen aan bod door het aanbieden van en werken met de specifieke montessori-materialen en door aanvullende methodieken en materialen die “montessoriaans” worden gebruikt.

De door Maria Montessori zelf ontwikkelde materialen zijn een belangrijk hulpmiddel voor het kind.

Deze materialen:

 • bieden het kind de mogelijkheid om zelfstandig te werken;
 • zijn uitnodigend;
 • zijn zelfcorrigerend;
 • dragen bij aan het oefenen van het organisatorisch vermogen: ordenen, indelen en voorbereiden;
 • laten de zintuigen zich ontwikkelen.

In ons onderwijs wordt gewerkt met een zogenaamd ‘vrij lesrooster’ met lange perioden waarin kinderen zelfstandig aan de slag zijn na het maken van eigen keuzes. Wij noemen dit “werklessen”.

Het is in zijn algemeenheid dan ook niet aan te geven hoeveel uren er per week of per jaar worden ingeroosterd voor een bepaald vakgebied; dit kan per kind verschillen. De groepsleiding houdt nauwlettend zicht op de vorderingen die kinderen maken en zullen kinderen begeleiden in het maken van verstandige keuzes wanneer het keuzegedrag van een kind ertoe lijkt te leiden dat het zich te eenzijdig ontwikkelt.

In Montessori Schiedam wordt voor de invulling van en in aanvulling op het onderwijsaanbod nadrukkelijk gekozen voor activiteiten die gezond gedrag (in de meest brede zin van het woord) en aandacht voor een gezonde leefomgeving bevorderen.

school montesorie
Bekijk hier al het nieuws